Over Gerrit Blaauw

Wie was Gerrit Blaauw?

Gerrit Blaauw was een doopsgezind predikant, geboren in Wormerveer op 27 december 1704 en overleden in Wormerveer op 2 april 1787. In zijn lange leven heeft hij op alle mogelijke manieren heel veel goed gedaan aan de mensen in zijn omgeving. Gerrit Blaauw stond in zijn tijd gelijk aan ‘Goed doen’, het doel van onze vereniging.

Hoe is het Gerrit Blaauw Fonds ontstaan?

Het fonds is ontstaan in 1963, toen de Spaarbank te Wormerveer werd overgenomen door de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Bij die overname bleef een aanzienlijk vermogen over. De vereniging ‘Spaarbank te Wormerveer’ werd via een statutenwijziging de ‘Vereniging tot aanwending der fondsen van de voormalige “Spaarbank te Wormerveer”, genaamd ‘Gerrit Blaauw’. Het bestuur kon hierna de opbrengsten van het verenigingsvermogen aanwenden voor ideële doelstellingen.

Financieel

Door een zorgvuldig beheer van het vermogen kan jaarlijks worden uitgekeerd aan goede doelen. Sinds de oprichting heeft Gerrit Blaauw haar vermogen kunnen uitbouwen door donaties en legaten en belegging van haar vermogen. De financiële middelen van het fonds worden beheerd met perspectief op een gezonde financiële positie op lange termijn. Jaarlijks proberen wij 90% van de opbrengsten uit te geven aan goede doelen. Als er jaren zijn waarin deze doelstelling niet wordt behaald, dan wordt in de daarop volgende jaren een inhaalslag gemaakt om over een langere periode alsnog de 90% te behalen. Op deze die manier probeert het Gerrit Blaauw Fonds langdurig te blijven voldoen aan haar maatschappelijke doelstellingen.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De samenstelling van het bestuur is vermeld onder de contactgegevens van deze website.

In 2015 heeft het Gerrit Blaauw Fonds in totaal € 116.630 uitgekeerd.

Staat van baten en lasten over 2016: 

 • De baten exclusief legaten en schenkingen 233.459 euro
 • Legaten en schenkingen 1.014.798
 • Goede doelen: 116.630 euro
 • Lasten: 9.532 euro 
 • Resultaat 1.122.092

Staat van baten en lasten over 2015: 

 • De baten waren 184.255 euro
 • Goede doelen: 109.424 euro
 • Lasten: 22.757 euro 
 • Netto resultaat 52.075

Staat van baten en lasten over 2014: 

 • Totale baten: € 142.580
 • Goede doelen: € 140.242
 • Lasten: € 4.968
 • Netto resultaat € -2.630

Gerrit Blaauw is ingeschreven in het Verenigingregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V 617292.